Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., Cg.: 01-09-721969, a továbbiakban: „Futurion Kft.”) és a vele szerződéses jogviszonyba kerülő fél (a továbbiakban: „ Megrendelő”) között a borturisztikai szektorban érintett vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak, üzeneteinek, eseményeinek bemutatása tárgyában a Futurion Kft. által kifejlesztett alkalmazás használata tárgyában folytatott szerződéskötést megelőző tárgyalásokra, a szerződés megkötésének folyamatára, a szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a szerződésszegő magatartásokra terjed ki.

1.§ A szerződés tárgya

(1) A Futurion Kft. olyan alkalmazást fejlesztett ki és üzemeltet, amelynek legfőbb célja a borturisztikai szektorban érintett vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak, üzeneteinek, eseményeinek bemutatása a Megrendelő részére.

(2) A Megrendelő az alkalmazás igénybevételére vonatkozó sikeres regisztrációt követően értékelheti a borokat, szolgáltatásokat és hozzászólhat az egyes termékekhez. Az alkalmazás alább felsorolt funkcióinak teljes körét a Megrendelő megfelelő előfizetési csomag, azaz térítési díj ellenében veheti igénybe.

(3) A Megrendelő az alkalmazás igénybevételével nyomon követhet borászati vállalkozásokat és rendezvényeket.

(4) A Futurion Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló borászati, illetve borturisztikai vállalkozások (a továbbiakban: „Partnerek”) az alkalmazáson keresztül tájékoztathatják a Megrendelőt az eseményeikről és legújabb termékeikről, illetve bemutathatják a szolgáltatásaikat, nyitva tartásukat és eseményeket hozhatnak létre.

(5) Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Megrendelő minden Partnert, terméket, bort, szolgáltatást oly módon értékeljen, hogy az bekerüljön a profiloldalába.

(6) A Megrendelő által kiválasztott kedvenc termékek és szolgáltatások bekerülnek a profiloldaladon a kedvencek közé.

(7) Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy amennyiben a „lokáció” funkció engedélyezésre került a Megrendelő eszközén, úgy elsősorban az adott környéken, (pl. 20 km) körzetben lévő friss hírek elérhetőek legyenek.

(8) Az alkalmazás naptár főmenüjéből elérhető valamennyi a Partnerek által meghirdetett borászati és borturisztikai esemény.

(9) Az alkalmazás a Megrendelőt közelgő eseményekre figyelmezteti. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy az eseményeket megossza, tárolja vagy az eseményről való értesítést beállítsa.

(10) A Futurion Kft. az alkalmazáson belül hírfolyamot üzemeltet. A hírfolyamon belül érhetőek el a legfontosabb tudnivalók, így különösen, de nem kizárólag:

- Új Partnerek csatlakozása;

- Új rendezvények;

- Új termékek promóciója;

- Új szolgáltatások bemutatása;

(11) A Futurion Kft. a Partnerrel fennálló szerződése alapján webshopot vagy kapcsolat-felvételi szolgáltatást üzemeltet, amelynek igénybevételével a Megrendelő a borokat és borászati termékeket, illetve szolgáltatásokat megvásárolhatja. Az adásvételi szerződés minden esetben a Partner, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre, a Megrendelővel szemben teljesítésre kötelezett fél a Partner lesz.

(12) Az alkalmazás lehetővé teszi a Megrendelőnek, hogy egy borászati vagy borturisztikai célú rendezvényre előregisztrációt végezzen, a rendezvényre regisztráljon, illetve belépőjegyet vásároljon.

2.§ Korlátozás a szerződő felek személyében, felelősség

(1) Az alkalmazáson keresztül igénybe vehető termékek és szolgáltatások címzettje kizárólag a 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött nagykorú személy lehet.

(2) A Megrendelő a regisztrációval és az alkalmazás igénybevételével kijelenti, hogy a 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, nagykorú személy és kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazáshoz nem enged hozzáférést, illetve azt nem adja használatba olyan személynek, aki a 18. (tizennyolcadik) életévét nem töltötte be.

(3) Amennyiben a Megrendelő a fenti (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeit megszegi és ezzel összefüggésben a Futurion Kft.-vel szemben harmadik személy kártérítési igényt érvényesít, a Megrendelő köteles ezen harmadik személlyel szemben a Futurion Kft. helyett helytállni.

(4) Az alkalmazáson keresztül elérhető webshop vagy kapcsolat-felvételi szolgáltatás igénybevételével megkötött adásvételi vagy bármely egyéb szerződés esetében a Megrendelővel szemben teljesítésre kötelezett fél minden esetben az a Partner, amely a webshopban vagy a kapcsolat-felvételi szolgáltatáson keresztül a terméket eladja vagy a szolgáltatás elérhetőségét lehetővé teszi.

(5) Az alkalmazáson keresztül elérhető webshopok vagy kapcsolat-felvételi szolgáltatás igénybevételével megkötött adásvételi vagy bármely egyéb szerződés hibás teljesítéséből eredő vagy ezen szerződések megkötésével, teljesítésével vagy megszűnésével kapcsolatban keletkezett bármely igény kizárólag az érintett Partnerrel szemben érvényesíthető.

(6) Az alkalmazáson keresztül elérhető webshopok vagy kapcsolat-felvételi szolgáltatás igénybevételével megkötött adásvételi vagy bármely egyéb szerződés hibás teljesítéséből eredő vagy ezen szerződések megkötésével, teljesítésével vagy megszűnésével kapcsolatban keletkezett bármely igény esetén a Futurion Kft. nyilatkozatot a Partnertől vagy a Megrendelőtől nem fogad be, terméket nem fogad be és nem továbbít a Partner vagy a Megrendelő részére, terméket nem vesz át és nem őriz meg.

(7) A Futurion Kft. kifejezetten kizárja a Megrendelővel szemben a felelősségét a Partner és a Megrendelő között létrejött szerződés hibás teljesítéséből eredő felelősségért, kizárja továbbá a felelősségét a Partner vagy a Megrendelő károkozó magatartásáért.

(8) A Megrendelő a regisztrációval és az alkalmazás igénybevételével kijelenti, hogy a Futurion Kft. felelősségének korlátozását elfogadja, azt nem vitatja.

3.§ A szerződés létrejötte és hatályba lépése

(1) A Futurion Kft. és a Megrendelő között az alkalmazás igénybevétele tárgyában kelt szerződés elektronikus úton jön létre.

(2) A Megrendelő az alkalmazás elérése érdekében üzemeltetett honlapon történő regisztrációval és a Futurion Kft. által nyújtott szolgáltatáscsomag kiválasztásával elektronikus úton tesz ajánlatot a Futurion Kft. részére a szerződés megkötésére.

(3) A Megrendelő szerződéskötésre irányuló ajánlata akkor válik hatályossá, amikor az a Futurion Kft. számára hozzáférhetővé válik.

(4) A Futurion Kft. a Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton, a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött válasz e-mail formájában visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail Megrendelő részére történő kiküldésével a felek között szerződés jön létre az alkalmazás igénybevétele tárgyában.

(5) Az alkalmazás elérése érdekében üzemeltetett honlapon történő regisztrációval és a Futurion Kft. által nyújtott szolgáltatáscsomag kiválasztásával, a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával, valamint a Futurion Kft. fenti (4) bekezdés szerint kiküldött visszaigazoló e-mail-jének kiküldésével létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Futurion Kft. rögzít és a Megrendelő részére annak felhasználói fiókjában elérhetővé teszi.

(6) A Felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

(7) A Futurion Kft. a Megrendelő regisztrációja során biztosítja a Megrendelő adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően.

(8) Az alkalmazás elérése érdekében üzemeltetett honlapon a Futurion Kft. az Általános Szerződési Feltételeit oly módon teszi elérhetővé, amely a Megrendelő számára lehetővé teszi, hogy azt tárolja és előhívja.

(9) A Futurion Kft. és a Megrendelő között a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az éves díjat a Megrendelő egy összegben a Futurion Kft. részére megfizette és az a Futurion Kft. számláján maradéktalanul jóváírásra került.

4.§ Személyes adatok kezelése

(1) A Megrendelő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Futurion Kft. az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatnak minősülő adatait az ott meghatározott célból kezelje, rögzítse, tárolja, feldolgozza, rendszerezze és azokat a Partnerek részére továbbítsa.

(2) A személyes adatok továbbítására az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból kerülhet sor. A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadta.

5.§ Képviselet

(1) Tekintettel arra a körülményre, hogy az alkalmazáson keresztül kizárólag a 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, nagykorú személy által igénybe vehető termékek és szolgáltatások érhetőek el, a Megrendelőt meghatalmazottként kizárólag csak 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, nagykorú személy képviselheti meghatalmazottként.

(2) A meghatalmazott képviseleti joga kiterjed mindazon cselekmények elvégzésére és jognyilatkozatok megtételére, amelyek a képviselettel elérni kívánt cél érdekében szükségesek. Amennyiben a meghatalmazás szabályszerű, a Felek a meghatalmazott nyilatkozatait nem támadhatják meg álképviselet címén.

(3) A felek kölcsönösen kötelesek meggyőződni a nyilatkozatot tevő személy képviseleti jogosultságáról.

6.§ A Felek jogai és kötelezettségei

(1) A regisztrációhoz és az alkalmazás, valamint a webshopok, továbbá kapcsolat-felvételi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi adatot és információt a Megrendelő köteles a Futurion Kft. rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő szavatol a regisztráció során megadott adatok helytállóságáért és valóságtartalmáért.

(2) A Megrendelő haladéktalanul köteles a Futurion Kft.-t a regisztrációs felületen vagy e-mail útján értesíteni, amennyiben az adataiban változás következett be.

(3) A Megrendelő köteles a regisztráció során kapott felhasználónevet és jelszót az idegen hozzáféréstől védeni.

(4) A Megrendelő az alkalmazás felhasználására vonatkozó jogosultságát nem ruházhatja át, nem terhelheti meg és a saját felhasználónevével és jelszavával nem teheti lehetővé harmadik személynek az alkalmazás megtekintését, igénybevételét vagy használatát.

(5) A Megrendelő a regisztráció során kiválasztott alkalmazásfunkciók függvényében éves díjat köteles fizetni a Futurion Kft. részére.

(6) Az alkalmazáson keresztül elérhető webshopok vagy kapcsolat-felvételi szolgáltatás útján kötött szerződések szerint esedékes díjat vagy ellenértéket a Megrendelő a vele közvetlenül szerződő Partnernek köteles megfizetni.

(7) A Futurion Kft. a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani az alkalmazáshoz történő folyamatos hozzáférést a Megrendelő részére.

(8) A Futurion Kft. az alkalmazáshoz történő hozzáférést kizárólag technikai okból vagy a Megrendelő díjtartozása esetén, a díjtartozós kiegyenlítésének időpontjáig korlátozhatja, illetve függesztheti fel.

(9) A Futurion Kft. a szerződés teljesítése érdekében jogosult további alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni, akiknek a teljesítéséért és magatartásáért felelősséggel tartozik.

(10) A Futurion Kft. a Megrendelő személyes adatnak minősülő adatait jogosult kezelni, feldolgozni és a Megrendelő hozzájárulása esetén továbbítani a Partnerek felé.

7.§ Az alkalmazás használati díja

(1) A Megrendelő a Futurion Kft. által fejlesztett és üzemeltetett alkalmazás használatának ellenértékeként az alkalmazás funkcióválasztékának mértékéhez igazodó éves díjat köteles megfizetni. A díj mértékét a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza.

(2) A Megrendelő az éves díjat a regisztrációt követően, előre, egy összegben köteles megfizetni a Futurion Kft. Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12010855-00103708-00100000 sz. számlája javára kezdeményezett fizetési megbízás útján.

(3) A Futurion Kft.-t az éves díj abban az esetben is teljes mértékben megilleti, ha a Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő egy naptári éven belül az alkalmazást nem használja vagy a szerződés hatályba lépését követő egy naptári éven belül a regisztrációját bármely időpontban megszünteti.

(4) A szerződés nem lép hatályba és a Futurion Kft. nem biztosít a Megrendelőnek hozzáférést az alkalmazáshoz, amíg a Megrendelő az éves díjat nem fizeti meg maradéktalanul.

(5) Az éves díj tárgyában a Futurion Kft. számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek, a regisztráció során megadott e-mail címre. A Megrendelő a számla megküldésének ezen módját a regisztrációval elfogadja.

(6) A Futurion Kft. a Ptk. 6:191.§ (4) bekezdése alapján jogosult arra, hogy a szerződésben rögzített ellenértéket egyoldalúan módosítsa, amennyiben a teljesítéséhez igénybe vett harmadik személlyel a szerződésben rögzítettől eltérő pénznemben számol el és a harmadik személy a szerződés kelte, valamint a szerződéses ellenérték megfizetésének esedékessége között árat emel vagy az idegen pénznemnek a magyar forinthoz viszonyított árfolyama úgy változik hátrányosan, hogy azonos egység idegen pénznemért több magyar forintot kell fizetni.

8.§ Felelősségkorlátozás

(1) A Futurion Kft. nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelveszésből, adatsérülésből, az adatok manipulálásából eredő kárért, harmadik személyek elektronikus vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha az ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták.

(2) A Megrendelőnek a Futurion Kft.-vel szemben szerződésen kívül vagy szerződéses jogviszonyból eredő kártérítési igénye egy év alatt évül el.

(3) Megrendelő kötelezettsége minden, a birtokában lévő adat elveszésének megakadályozásához szükséges intézkedés megtétele.

(4) A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő a Futurion Kft. által nyújtott szolgáltatások értékére és az információs technológiai ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

9.§ A kézbesítés szabályai

(1) A Felek kötelesek minden olyan értesítést, amely a szerződésre irányadó jogszabályi rendelkezések alapján jelentőséggel bír vagy későbbi időpontban jog vagy kötelezettség keletkezésének, megszűnésének, teljesítésének vagy teljesítése mulasztásának bizonyítására szolgálhat, írásbeli formában megtenni egymással szemben.

(2) Az Felek írásbeli formának fogadják el az e-mail útján tett üzenetváltást, amennyiben az e-mail a Megrendelő regisztrációja során megadott címre került kézbesítésre és a Futurion Kft. a kézbesítés tényét igazolni tudja. Ugyanilyen módon írásbeli formának tekintendő a Megrendelő által a Futurion Kft. által megjelölt e-mail címre küldött e-mail, amennyiben a Megrendelő a kézbesítés tényét igazolni tudja.

10.§ A szerződés időtartama és megszűnése

(1) Az alkalmazás használata tárgyában kelt szerződés egy éves határozott időtartamra jön létre. A szerződés időtartamának kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja, lejárata a hatályba lépést követő 365. naptári nap.

(2) A szerződést – annak határozott időtartamára tekintettel – a felek nem jogosultak rendes felmondás útjáén megszüntetni.

(3) Bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződést rendkívüli felmondás útján, azonnali hatállyal megszüntetni.

(4) A Futurion Kft. különösen az alábbi esetekben jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni:

- A Megrendelő az alkalmazáshoz harmadik személynek jogosulatlanul hozzáférést biztosít;

- A Megrendelő által megadott adatok nyilvánvalóan nem helytállóak, nem valósak;

- A Megrendelő az alkalmazás használata során olyan magatartást tanúsít, amely a Futurion Kft. a Partnerek vagy harmadik személyek személyhez fűződő jogainak csorbítására alkalmas;

(5) A Megrendelő különösen az alábbi esetekben jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni:

- A Futurion Kft. huzamosabb időn keresztül, indokolás nélkül nem biztosítja a hozzáférést az alkalmazáshoz, illetve annak fő funkcióihoz;

- A Futurion Kft. az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.

(6) Amennyiben a Megrendelő megalapozottan szünteti meg a szerződést rendkívüli felmondás útján, úgy a Futurion Kft. a szerződés időtartamából még hátralévő idővel arányos díjat a részére visszatéríti.

(7) A szerződés az egy naptári éves határozott időtartam lejártát követően további egy-egy naptári évvel meghosszabbodik, amennyiben a Megrendelő az éves díjat a Futurion Kft. részére megfizeti.

11.§ Reklám adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

(1) A Megrendelő a regisztrációval és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Futurion Kft., mint az alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Partnerek részére reklámnak minősülő tájékoztatást, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján küldjenek.

12.§ Üzleti titok, szerzői jogvédelem

(1) A Felek kötelesek a közöttük fennálló kapcsolat során a másik félről tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt, megoldást, tényt, összefüggést, képletet, alkalmazást, eljárást, valamint az összes rendelkezésükre bocsátott dokumentumot, azok másolatait, valamennyi egyéb információt üzleti titokként korlátlan ideig megőrizni.

(2) A Felek az információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel, és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében. A Futurion Kft. a Megrendelő hozzájárulása esetén a személyes adatnak minősülő adatait a Partnerek részére továbbíthatja.

(3) A Felek az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

(4) A Futurion Kft. által szolgáltatott alkalmazás, mint szellemi alkotás felett, illetve az abban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes körű rendelkezési jog a Futurion Kft.-t illeti meg. Az alkalmazás vagy egyes részeinek szerződésben rögzítettől eltérő célú felhasználásához, kiegészítéséhez, nyilvánosságra hozatalához a Futurion Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

13.§ Irányadó jog, jogviták

(1) A Felek között létrejövő szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi és eljárásjog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló törvény és nemzetközi szerződések és a Pp. rendelkezései irányadóak.

(2) A Felek a közöttük hatályos szerződéssel vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban közöttük felmerült jogvitákat elsősorban peren kívül, tárgyalások útján igyekeznek megoldani.

(3) Amennyiben a peren kívüli tárgyalások, illetve a közvetítői vagy békéltető eljárás sikertelen, a Felek az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé terjesztik jogvitájukat.

14.§ Teljességi záradék

(1) A jelen Általános Szerződési Feltétel a Felek között létrejövő szerződéssel együtt a Felek közötti szerződéses megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

(2) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltétel vagy a szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az Általános Szerződési Feltétel és a szerződés egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.

(3) Ha az értelmezés jogi okból nem lehetséges a felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

(4) A Megrendelő a regisztrációval kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételt a szerződés megkötését megelőzően megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja.

(5) Amennyiben az Általános Szerződési Feltétel, illetve a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. A Ptk. 6:81.§ rendelkezéseitől eltérően, amennyiben a Megrendelő általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy ennek a rendelkezései nem válnak a Futurion Kft. és a Megrendelő között létrejött szerződés részévé a Megrendelő általános szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a felek kifejezetten kizárják.

14.§ Jogszabályon alapuló tájékoztatás

(1) A Megrendelő a regisztrációval és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával igazolja, hogy a Futurion Kft. „TÁJÉKOZTATÓ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL”, „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”, „A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ” és a „SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS” c. tájékoztatóit a szerződés megkötését megelőzően áttanulmányozta és az abban foglaltakat a regisztrációval magára nézve elfogadja.

15.§ Hatályba lépés

(1) A jelen Általános Szerződési Feltétel hatályba lépésének időpontja 2016. május 2. napja. Az Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.